❤️ChildHood.sk sa mení na julivan.sk💜

Podmienky ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana dát, a predovšetkým osobných údajov, Vás ako kupujúcich, je pre nás veľmi dôležitá. My, ChildHood s.r.o., Škultétyho 42, 949 12 Nitraobchod@julivan.sk, tel.: +421951034068 , ďalej len „spoločnosť“ alebo „my“), ako prevádzkovatelia elektronického obchodu www.childhood.sk ("obchod"), robíme všetko preto, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí a boli spracované v súlade s právnymi predpismi. Neoddeliteľnou súčasťou správneho spracovania je informovanosť a transparentnosť. Práve v tomto záujme by sme Vás radi informovali, jednak o spracovaní Vašich osobných údajov a ďalej o Vašich súvisiacich právach.

1. ÚČELY SPRACOVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie kúpnej zmluvy, teda za účelom:

  • zaistenia vybavenia objednávky;
  • zaistenia doručenia tovaru;
  • plnenia práv vyplývajúcich z chybného plnenia, či náhrady škody;
  • plnenia našich zákonných povinností najmä vo vzťahu k vedeniu účtovníctva;

Právnym základom spracovania je plnenie zmluvy uzatvorenej medzi našou spoločnosťou a Vami a ďalej aj plnenie zákonných povinností vyplývajúcich najmä z občianskeho zákonníka. Na účely priameho marketingu používame Váš e-mail. Právnym základom je v tomto prípade náš oprávnený záujem na tomto spracovaní. O tom, ako sa jednoducho odhlásiť z tohto priameho marketingu sa dočítate ďalej. Oprávnený záujem môže byť právnym dôvodom aj vo výnimočnom prípade, že by sme museli voči Vám uplatňovať akýkoľvek nárok.

2. KATEGÓRIA DOTKNUTÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za účelom vybavenia Vašej objednávky, zaistenia doručenia tovaru a plnenie ďalších práv s tým súvisiacich budeme spracovávať Vaše: meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mail, adresu, doručovaciu adresu, obsah Vašej objednávky a údaje súvisiace s objednávkou a jej vybavením, ďalej v prípade nákupu pre firmu jej názov, IČO a DIČ. V súvislosti s reklamáciou môžeme spracovávať informácie o vade.

3. COOKIES

Ako ste si všimli pri vstupe, náš obchod používa cookies, ktoré v spojení s ďalšími informáciami môžu byť považované za určitých okolností za osobný údaj. Nie je naším záujmom, aby tieto okolnosti nastali a máme za to, že cookies sa pri nami vykonávanom nakladaní nestávajú osobnými údajmi, ale pre Vašu plnú informovanosť zahŕňame informáciu o cookies aj do tohto dokumentu. Cookies sú malé informácie posielané cez internetové stránky, ktoré sa uložia vo Vašom zariadení (počítač, telefón, atď.), a prostredníctvom ktorých je umožnená prevádzka obchodu, ako aj jeho pohodlné fungovanie. Niektoré cookies nám taktiež umožňujú zefektívniť ponuku produktov alebo nám poskytujú niektoré štatistické údaje o prevádzke obchodu. Naša stránka používa pokročilú lištu o cookies, kde sa o tomto nástroji dozviete všetko potrebné a budete si môcť pohodlne nastaviť, ktoré tieto nástroje chcete využívať a ktoré nie. Používanie cookies rovnako ako ich vymazanie môžete vykonávať tiež vo Vašom prehliadači. Informácie o poskytovateľoch služieb obdobných cookies nájdete v ďalšom bode.

4.PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV A PREDANIE DO TRETÍCH ŠTÁTOV

Vaše osobné údaje bez ďalšieho súhlasu neposkytujeme ani nesprístupníme tretím osobám s výnimkami, ktoré uvádzame nižšie. Vaše osobné údaje môžeme odovzdať štátnemu orgánu, ak nám to ukladá zákon (napr. Polícii SR). Prevádzkovateľ k tomu, aby všetko fungovalo, používa ďalších spracovateľov, ktorí s ním spolupracujú a umožňujú prevádzku obchodu. Prevádzkovateľ ďalej používa sofistikované služby (cookies a pod.), ktoré spracúvajú informácie, ktoré spravidla nie sú považované za osobný údaj, lebo prostredníctvom nich Vás, ako človeka, nie sme schopní identifikovať. Cieľom týchto služieb je analýza spojená s prevádzkou obchodu, zabezpečenie jeho pohodlného fungovania, ako aj ponúkanie vhodných produktov jednotlivým cieľovým skupinám. Pre prípad, že by sa stalo, či už náhodou, vývojom techniky či právneho výkladu, že Vás budeme skrze tieto nástroje schopní identifikovať alebo, že k Vám, ako identifikovanej osobe, budeme schopní priradiť ďalšie osobné údaje z týchto nástrojov, dovoľte nás informovať aj o týchto osobách, ktorými sú:

  • Spoločnosť Heureka Group a.s., IČO: 078 22 774, DIČ: CZ 078 22 774, so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8;
  • Spoločnosť Smartlook.com, s.r.o. DIČ: CZ09508830, so sídlom Šumavská 524/3, 602 00 Brno;
  • Spoločnosť GOPAY s. r. o., so sídlom Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68;
  • Spoločnosti skupiny Google, hlavne spoločnosti Google Commerce Limited, so sídlom 70 Sir John Rogerson’s Quay, 2 Dublin, Ireland a spoločnosti Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Dublin 2 Ireland;
  • Spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko ako správca, pričom táto Spoločnosť bude osobné údaje spracovávať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje nepredáme do žiadnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, ktoré neposkytujú primeranú ochranu osobných údajov. Výnimkou môže byť, v prípade prevádzkovateľov niektorých nástrojov spojených s prevádzkou internetových stránok, odovzdanie do Spojených štátov. V tomto prípade však takéto osoby vždy spĺňajú podmienky EU - US Privacy Shield, čo je medzinárodný právny rámec, ktorý zaisťuje zodpovedajúci štandard nakladania s osobnými údajmi a ich ochrany aj v Spojených štátoch Amerických. O tomto mechanizme si môžete viac prečítať tu: https://www.privacyshield.gov

5. INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte radu práv. Môžete nás kedykoľvek poštou alebo e-mailom, ktoré sú uvedené vyššie, požiadať o potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje spracovávané a ak sú, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a k informáciám o nich. Máte právo na opravu nepresných alebo doplnenie neúplných osobných údajov. Môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie týchto osobných údajov, pokiaľ je pre to daný dôvod, alebo, aj pokiaľ nie je preto daný dôvod, o obmedzenie spracovaniea týchto osobných údajov. Máte právo na Vaše osobné údaje a na ich prenos inému správcovi. V prípade, že je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme, máte právo vzniesť proti nemu námietku. Za takúto námietku považujeme aj jednoduché odhlásenie z priameho marketingu, ktoré Vám bude umožnené v rámci každého Vám zaslaného komerčného oznámenia. Osobné údaje spracovávame férovo a transparentne. Ak by ste však mali za to, že to tak nie je máte vždy právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Všetky informácie, ako aj kontakt, nájdete na internetových stránkach: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ

Vaše osobné údaje sme dostali iba od Vás. Poskytnutie osobných údajov je úplne dobrovoľné, pretože uzavretie akejkoľvek zmluvy s nami je úplne dobrovoľné. Ak by ste nám neposkytli aspoň povinné minimum údajov, nebudeme schopní Vám tovar dodať a obchod realizovať. V súvislosti s cookies nezabudnite na našu prepracovanú cookies lištu, ktorá Vám umožní nastaviť si používanie cookies tak, aby to vyhovovalo vašim požiadavkám. Používanie cookies, ktoré nie sú nevyhnutné pre prevádzku obchodu je tiež úplne dobrovoľné. Osobné údaje budú spracovávané (uložené) len po dobu nevyhnutne nutnú. Osobné údaje, ktorých spracovanie vyžaduje zákon spracovávame po dobu, po ktorú to zákon vyžaduje. Osobné údaje týkajúce sa plnenia z uzatvorenej zmluvy a ďalších súvisiacich práv a povinností budeme uchovávať len po dobu, počas ktorej budú môcť byť tieto súvisiace práva a povinnosti vymáhateľné na súde, teda spravidla 3 roky od vybavenia objednávky alebo vysporiadania posledných nárokov z nej plynúcich. V rámci spracovania osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu. V rámci používania cookies a uvedených obdobných moderných prostriedkov optimalizujúcich Váš zážitok z používania nášho obchodu sa môžu vyvíjať isté formy profilu vychádzajúceho z používania internetovej stránky, ktorý nám slúži predovšetkým k ponuke výrobkov, ktoré by Vás mohli zaujímať. Na základe tohto profilu, ale nedochádza ani k žiadnom rozhodnutiam, ani k akýmkoľvek ďalším právnym následkom. S ohľadom na to, že tieto informácie, ktoré z Vášho používania stránky získavame, sú založené na cookies, môžete ich spracovanie ovplyvniť, či už spomínanou prepracovanou cookies lištou, tak prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača. Po skončení doby spracovania sú potom osobné údaje bez odkladu zlikvidované.

ChildHood.sk.